Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BVBA ROODHUYS
Koetsen De Roodhuyshoeve – huifkardamme
L. Coiseaukaai 20
8000 Brugge
0477 073 318
+32 (0)498/ 77 57 65

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. De diensten worden geleverd zoals schriftelijk of per mail werden overeen gekomen. Afwijkingen hiervan moeten schriftelijk meegedeeld worden.

2. Opgestelde uurroosters kunnen afwijken van het vooropgestelde schema, aangezien een zekere marge verantwoord is voor vervoer door paarden. Wij rijden enkel van zonsopgang tot valavond (winter tot 16u30 – zomer tot 21u).

3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door niet na-leven van de gangbare veiligheidsmaatregelen, door eigen toedoen of door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebrek aan overeenkomst van geleverde goederen of diensten geleverd door derden bij reservatie van een arrangement.

4. Onze diensten zijn contant betaalbaar of per overschrijving zoals schriftelijk werd overeen gekomen, maar dienen steeds volledig betaald te zijn voor aanvang van de opdracht.

5. Bij definitieve reservatie, vragen wij het volledige factuurbedrag. Wanneer de dag zelf extra kosten worden gemaakt; worden die achteraf berekend en wordt het factuur daarvan opgestuurd. B.v. wanneer de tocht wordt verlengd op verzoek van de klant.

6. Wanneer de consument/groep, zonder voorafgaande verwitting, niet verschijnt op de afspraak, wordt het volledige factuurbedrag ingehouden; tenzij een geldige reden kan bewezen worden.
Bij annulatie tot 1 maand voor de reservatie krijgt de klant het volledige bedrag terug.
Vanaf de 4e week voor de datum van levering van onze diensten, wordt 50% van het factuurbedrag ingehouden.Vanaf 7 dagen voor het verstrijken van de gereserveerde datum wordt 100% ingehouden.

7. Wij behouden het recht om af te wijken van de overeenkomst wanneer er zich ongewone situaties voordoen zoals: wegversperringen, gewijzigde verkeerssituaties, ongewone weersomstandigheden. Wanneer deze op voorhand gekend zijn worden deze in overleg met de klant besproken. Wanneer dit niet mogelijk was om het op voorhand te weten, dan wordt ter plaatse overleg gepleegd.
Wij behouden ons ook het recht om de reservatie volledig te annuleren tot op de dag zelf; wanneer wij de situatie niet veilig genoeg achten en ervan uitgaan dat het niet verantwoord zou zijn om met paarden uit te rijden. B.v bij winterse neerslag; slechte zichtbaarheid door mist,… Het betaalde bedrag wordt volledig terugbetaald wanneer wij om deze redenen de overeenkomst niet kunnen naleven.

8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.

9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 kalenderdagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke
of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of
diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht; tenzij de verkoper kan aantonen dat het niet-naleven werd veroorzaakt door overmacht of uit veiligheidsoverwegingen.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de Brugge.

11. Wij verzoeken elke deelnemer indachtig te zijn dat het vervoer wordt verzorgt door paarden. Wij gaan ervan uit dat elke deelnemer zich ook gepast zal gedragen en geen handelingen zal stellen of situaties in de hand zal werken die de veiligheid van de overige deelnemers of derden in het gedrang kan brengen. Wij behouden het recht om op elk ogenblik onze levering van diensten te onderbreken wanneer blijkt dat het gezelschap/groep/consument zich niet naar behoren en gepast gedraagt, waardoor de veiligheid niet meer kan gegarandeerd worden. Onderbreking van het leveren van onze diensten omwille van deze redenen houdt geen terugbetaling in van het factuurbedrag.